Avancerad, kompetent, effektiv & trygg juridik

Fastighets- & Entreprenadrätt

Fastighets

Vi har särskild erfarenhet och kompetens av bygglovsärenden.
Advokaterna lämnar kvalificerad rådgivning vid privat och kommersiell överlåtelse/köp av fastighet.
Advokaterna granskar och upprättar olika avtal inom aktuella rättsområden, som exempelvis överlåtelse av fast egendom med eller utan byggnad, entreprenadkontrakt, överlåtelse av bostadsrätt, upplåtelse av servitut och arrende, hyreskontrakt, avtal om samäganderätt och mellan samägare.

Advokaterna biträder Dig som ombud vid tvister gällande fast egendom, bostadsrätter, hyreslägenheter och andra nyttjanderätter, som exempelvis om fel i fastighet (Jordabalken 4 kap 19 §), fel i fråga om bostadsrätt (Köplagen), tvist mellan bostadsrättsförening och bostadsrättsmedlem, tvist mellan hyresvärd och hyresgäst, tvist mellan jordägare och arrendator, tvist i fråga om utövande, ändring eller upphörande av servitut.

Advokaterna biträder Dig som god man enligt lagen om samäganderätt, som exempelvis tvist mellan delägare till samfälld egendom, tvist upplösning av samäganderätt, förordnande från tingsrätt att förvalta eller försälja på offentlig auktion.
Advokaterna biträder Dig även som ombud i entreprenadtvister, som exempelvis mellan beställare och entreprenör, mellan huvudentreprenör och underentreprenör.

Vi jobbar med Fastighets- & Entreprenadrätt