Avancerad, kompetent, effektiv & trygg juridik

Arvs- & familjerätt

Arvs

På vägen genom livet inträffar stora och små saker. När det otänkbara händer vänds tillvaron upp och ner. I dessa stunder av sorg och förtvivlan är det ofta nödvändigt att ta hjälp av en kunnig och erfaren person som tar hand om det praktiska. Att förbereda sig för svåra situationer är närmast omöjligt, men att ta sig tid för eftertanke och planering gör det lättare om det oförutsedda skulle inträffa. Det innebär att Du och Dina närmaste ordnar Er tillvaro på bästa sätt för att undvika framtida problem.

Det finns många situationer där Du och Din familj kan behöva professionell vägledning och kunnig rådgivning. Familjerättsliga avtal handlar i mångt och mycket om att förutse alla tänkbara scenarier och gå grundligt tillväga för att i möjligaste mån ordna sitt och sina närståendes liv.

Testamente

Skriver Du ett testamente kan Du ändra den legala arvsordningen och själv bestämma vem som skall få din kvarlåtenskap. Bröstarvingar har dock alltid rätt till sin laglott och maka/make/partner har rätt till sitt giftorättsgods. Genom ett testamente kan Du som är förälder bestämma att det som Ditt barn ärver skall vara hans eller hennes enskilda egendom. Denna egendom kommer då inte att ingå i en bodelning vid eventuell skilsmässa. I nya familje­konstellationer kan det vara viktigt att ordna det för sina arvingar för att i möjligaste mån undvika konflikter. Makar eller registrerade partners med särkullbarn ärver inte varandra och måste upprätta testamente om de vill erhålla arv efter varandra. Det är av yttersta vikt att ett testamente formuleras på rätt sätt för att vara säker på att utgången blir den önskade. Det finns även vissa formkrav för att testamentet skall anses giltigt. Ta kontakt med oss för att försäkra Dig om att Ditt testamente får den mening Du avsett.

Bodelning

När ett äktenskap tar slut, ett registrerat partnerskap upphör eller vid ena partens dödsfall skall en bodelning ske. Vid en bodelning delas all egendom som inte är enskild upp. Bodelning kan även göras under pågående äktenskap/registrerat partnerskap för att åstadkomma jämvikt i förmögenhetsförhållanden. Om Du och din maka/make/partner inte kommer överrens kan Ni båda eller någon av Er ansöka om bodelningsförrättare hos tingsrätten. Det finns jämkningsregler som är viktiga att känna till vid en bodelning.

Äktenskapsförord

Vid en skilsmässa är det inte säkert att Ni vill dela på allt Ni äger. Någon av Er kanske har barn sedan tidigare som ska få ärva personliga saker. Ni kanske har en fastighet som ägts av den enes familj i flera generationer. Äktenskapsförord är ett skriftligt avtal som kan ingås mellan makar eller registrerade partners för att göra egendom enskild och därigenom undanta den från en eventuell framtida bodelning. Detta kan göras både före och efter giftermål eller partnerskap registreras.

Gåvobrev

Har Du tänkt på vem som ska ärva vad? Planerar Du inför den framtid där Du själv inte är med finns det en hel del att tänka på.

Vill Du exempelvis ge bort fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt finns det krav på att handlingen skall vara skriftlig. Om Du vill att Din gåva skall vara mottagarens enskilda egendom och inte ingå i en eventuell framtida bodelning, kan Du skriva in detta i ett gåvobrev. En gåva till Din bröstarvinge ses som ett förskott på dennes arv efter Dig; detta antagande kan Du bryta genom att ange i gåvobrevet att så inte skall vara fallet.

Sambors arvsrätt

Lever Du i ett samboförhållande är det viktigt att känna till att lagen inte ger Er som är sambor samma rättsliga skydd som äkta makar. Har Du och Din sambo köpt hus eller lägenhet tillsammans är det mycket viktigt att skriva testamente om Ni vill skydda varandra vid dödsfall. Sambor ärver inte varandra vilket innebär att Du kanske får dela Ditt hus eller Din lägenhet med Din sambos barn, föräldrar, syskon eller de som står på tur enligt den legala arvsordningen.

Samboavtal

När samboförhållandet tar slut måste Ni själva begära bodelning. I denna bodelning, som regleras av sambolagen, ingår bara gemensam bostad och gemensamt bohag. All annan egendom som Ni själva äger faller utanför bodelningen.

Om Du går in i ett samboförhållande där Du har mycket större förmögenhet än Din partner (i form av bostad och bohag som kan komma att delas vid en eventuell separation) kan det finnas anledning att avtala bort sambolagen.

Bouppteckning

När en person avlider måste det enligt lag göras en bouppteckning (förutom i mindre dödsbon där det inte finns fast egendom eller tomt). Vid en bouppteckningsförrättning görs en förteckning över dödsboets alla tillgångar och skulder till aktuellt marknadsvärde. Denna handling ligger sedan till grund för arvsskiftet. Bouppteckning behövs bl.a. för att utreda vem eller vilka som är dödsbodelägare och skall ha del i boet efter den avlidne.

Dessutom visar förteckningen vilka borgenärer som kan ha intressen att bevaka, eventuella efterarvingar som skall ha del i ett framtida arv och de testamentstagare som är aktuella. Bouppteckningen skall registreras hos Skatteverket och blir därefter en legitimationshandling som visar vem som har rätt att företräda boet. För att undvika framtida problem och tvister mellan dödsbodelägarna rekommenderar vi att Ni vänder Er till en jurist. Han eller hon kan hjälpa Er med en korrekt värdering av tillgångarna och de praktiska åtgärderna som behöver vidtas för att boet ska avvecklas. 

Arvskifte

Det finns en hel del att tänka på vid ett arvskifte. Innan arvet kan skiftas måste bouppteckningen vara gjord. Därefter bestäms vem som skall få vad och om någon skall lösas ut etc. Om arvingarna inte kan komma överrens finns det olika sätt att lösa konflikterna. Det kan vara bra att känna till att delägare i ett dödsbo inte har något personligt ansvar för den dödes skulder. Det innebär att om skulderna inte kan betalas i dödsboet så skrivs de oftast av.

Vi har mångårig erfarenhet av uppdrag som boutredningsman, bouppteckningsförrättare och skiftesman.

Jag jobbar med Arvs- & familjerätt