Avancerad, kompetent, effektiv & trygg juridik

Brottmål

brottmals

Vi inom Advokaterna har gedigen erfarenhet av brottmål. Vi åtar oss uppdrag både som offentlig försvarare, där vi företräder personer som är misstänkta eller åtalade för brott och som målsägandebiträde, då vi biträder personer som har blivit utsatta för brott.

Hos oss står individen i centrum. Därför bemöter vi alltid klienten på ett personligt sätt oavsett om han eller hon har blivit utsatt för brott eller är misstänkt för att själv begått en brottslig gärning.

Vårt arbetssätt innebär att vi är aktiva redan under utredningsstadiet. Det betyder att vi ger råd och påbörjar de åtgärder som behövs för att bevaka klientens rätt; det är viktigt att hans eller hennes uppfattning kommer fram på ett korrekt sätt och dokumenteras. Vid behov samarbetar vi med expertis främst inom medicin och teknik.

Försvarare

Tingsrätten kan utse en offentlig försvarare till Dig som är misstänkt för brott. Denna försvarsadvokat hjälper Dig med allt som rör brottmålet och biträder Dig vid en eventuell rättegång. Mer formellt uttryckt skall försvarsadvokaten ”med nit och omsorg tillvara Din rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning”. Hamnar Du i en situation där Du tilldelas en offentlig försvarare har Du rätt att själv föreslå vilken advokat Du önskar som biträde.

Allt för att Du ska få en rättvis behandling

Det centrala i försvararuppdraget är att att advokaten skall se till att Du får en rättvis behandling under såväl utredningstiden som vid rättegångstillfället. För att säkerställa detta gör vi alltid vårt yttersta för att våra klienters rättigheter skall respekteras av såväl polis och åklagare som domstol.

För det första skall försvararen vaka över att polis, åklagare och domstol inte gör sig skyldiga till felaktigheter vid bemötandet av den misstänkte. Detta är särskilt viktigt när åtgärder som inskränker en persons fri- och rättigheter vidtas. Dessa så kallade tvångsmedel kan vara både reella, som beslag och husrannsakan och personella, som anhållande, häktning och reseförbud m.m. samt vid restriktioner under häktningstiden.

För det andra skall försvararen granska det utredningsmaterial som polis och åklagare tar fram. Det är även försvararens uppgift att utnyttja möjligheterna att närvara vid förhör under förundersökningen liksom att påbörja utredningsåtgärder. Det kan ske genom en begäran hos åklagaren om att ett vittne skall höras eller ta fram material som den misstänkte anser talar för sin förmån.

Du är aldrig ensam vid förhör

Som misstänkt har Du alltid rätt att begära att Din försvarare är närvarande vid polisförhör.

Om Din utsedde försvarare skulle vara förhindrad att medverka vid ett förhörstillfälle ser vi på Advokaterna till att en kollega biträder Dig vid tillfället.

Det kan vara svårt att förstå fackspråket inom brottmålsprocessen. Den som är misstänkt för ett visst brott kallas under utredningstiden (förundersökningen) för misstänkt. Efter det att åtal har väckts kallas denna person tilltalad eller åtalad.

När har Du rätt till offentlig försvarare?

Rätten till offentlig försvarare regleras i rättegångsbalken 21 kap. 3a § och 24 § LuL. Är den misstänkte anhållen eller häktad skall en offentlig försvarare utses om han eller hon begär det. En offentlig försvarare skall också på begäran utses för den som är misstänkt för ett brott som inte är lagstadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader. Denna ”sex­månaders­gräns” betyder inte att det är givet att den misstänkte skall dömas till ett fängelsestraff på minst sex månader. Det som avses är om det i det aktuella brottets lagregel är angivet ett minimistraff om sex månader.

Dessutom skall en offentlig försvarare utses om den misstänkte är i behov av det med hänsyn till utredningen av brottet. Även i de fall där det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas behövs en försvarare. Andra tillfällen när en offentlig försvarare ska utses är då det föreligger särskilda skäl för detta med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör. Om den misstänkte inte har fyllt 18 år skall en offentlig försvarare utses i samtliga fall – där det inte är uppenbart att han eller hon inte behöver en försvarare.

Viktigt att tänka på om Du misstänks för brott

Sammanfattningsvis är det domstolen som avgör om Du som misstänkt är berättigad till offentlig försvarare eller inte beroende på omständigheterna i det aktuella fallet. Vid allvarligare misstankar kan Du utgå ifrån att offentlig försvarare kommer att utses.

Det är viktigt för Dig som är misstänkt att Du utnyttjar Din möjlighet att få en offentlig försvarare och att Du även föreslår vem som skall utses till Ditt biträde. Vårt bestämda råd är att Du gör detta så snart Du delgivits misstanke om brott.

Om domstolen inte anser att Du är berättigad till en offentlig försvarare kan Du alltid på egen bekostnad anlita någon av oss som Din privata försvarare. En privat försvarare har samma befogenheter som en offentlig försvarare, men staten står för Dina ombuds­kostnader endast vid en frikännande dom.

Målsägandebiträde

Vid vissa typer av brott har Du som brottsoffer rätt till ett eget juridiskt biträde. Denna person kallas målsägandebiträde. Det gäller främst vid sexualbrott, våld i nära relation, andra grövre våldsbrott, olaga frihetsberövanden, hemfridsbrott och rån, men även vid annan brottslighet – om det finns särskilda behov och brottet kan ge fängelse.

I det senare fallet avses att brottet skall ha varit av kvalificerat slag och inneburit en svår kränkning av offret. Vidare skall bevisläget, och rättegången i övrigt, vara sådant att man kan räkna med att målsäganden kommer utsättas för ingående eller pressande förhör. Det gäller även de fall då målsäganden kan antas ha väsentlig nytta av ett juridiskt biträde.

Kostnadsfri biträdeshjälp för brottsoffer

Det är tingsrätten som beslutar om Din rätt till målsägandebiträde och som utser biträdet. Du kan lämna förslag på vem du önskar som ditt biträde. Har Du inget specifikt önskemål utser domstolen ett målsägandebiträde efter egen bedömning. Ett målsägandebiträde kan utses så snart förundersökningen har inletts.

Om Du anser att Du behöver ett målsägandebiträde bör Du så fort som möjligt diskutera detta med åklagaren eller den polis som har ansvar för förundersökningen. Du kan även vända Dig direkt till tingsrätten med Ditt önskemål. Biträdeshjälpen är kostnadsfri för Dig som är brottsoffer.

Ditt stöd under rättsprocessen

Målsägandebiträdet har som uppgift att ta till vara Dina intressen samt ge stöd och hjälp under både förundersökningen och rättegången. Målsägandebiträdet kan också bistå Dig vid åtalet och föra Din talan om skadestånd.

Med andra ord ska målsägandebiträdet dels vara Din stödperson och kurator under processen och dels var Ditt juridiska biträde. Målsägandebiträdets juridiska uppgifter är tydligt avgränsade:

I ansvarsdelen får biträdet stödja Dig som målsäganden om Du biträder åklagarens åtal (ansvarsyrkande); det betyder att du har självständig rätt att överklaga domen i skuldfrågan.

I skadeståndsdelen har målsägandebiträdet behörighet att föra talan om skadestånd (enskilt anspråk). Dessutom har målsägandebiträdet rätt att närvara vid förhör under förundersökningen och att ställa frågor till målsäganden.

Allt Du behöver veta inför rättegången

Att medverka vid en rättegång kan ofta kännas ovant och nervöst för den som råkat ut för ett brott. Därför betyder det mycket för många brottsoffer att medverka vid de genomgångar vi har med målsägande inför den kommande rättegången. Då går vi igenom vad som kommer hända under rättegången och vilka egna krav som du önskar framföra.

Det kan exempelvis handla om ett enskilt anspråk (skadestånd från den åtalade) eller om Ditt behov av skydd och frid i förhållande till den misstänkte.

Du är alltid välkommen att kontakta oss oavsett om Du önskar anlita någon av oss advokater eller har frågor om brottmålsprocessen.

Vi jobbar med brottmål