Avancerad, kompetent, effektiv & trygg juridik

Arbetsrätt

Arbetsratt

Arbetsrätten är ett komplext område som omfattar ett flertal lagar som fastställer vilka rättigheter och skyldigheter arbetstagare och arbetsgivare har på en arbetsplats. Vi erbjuder rådgivning i alla sorters arbetsrättsliga frågor – till både arbetstagare och arbetsgivare.

Att upprätta ett anställningsavtal sker ofta genom att använda befintliga mallar hos arbetsgivaren. När en medarbetare med ledande befattning ska anställas rekommen­derar vi att man går igenom och skräddarsyr ett avtal som omfattar reglering av lön, möjlighet till styrelseuppdrag, konkurrensklausuler, sekretess och avgångsvederlag m.m.

Det som skapar flest tvister inom arbetsrätten är oftast uppsägningar. För att kunna säga upp en arbetstagare måste det bland annat föreligga saklig grund för detta och man måste ta hänsyn till vissa formkrav. Om personal ska sägas upp finns det därför anledning att söka rådgivning om hur detta skall gå till.

Skulle en tvist uppstå biträder vi våra klienter i samband med parternas förhandling både i och utanför domstol.

I samband med företagsöverlåtelser och omorganisationer biträder vi våra klienter med rättsliga bedömningar. När det gäller fackliga förhandlingar bistår vi våra klienter enligt medbestämmandelagen m.m.

Jag jobbar med arbetsrätt