Avancerad, kompetent, effektiv & trygg juridik

Affärsjuridik

Affarsjuridik

Att göra affärer handlar om små och stora beslut men också om kommersiella avtal.

Vill Du ta vara på affärsmöjligheterna samtidigt som Du undviker misstag som kan bli kostsamma? Vi kan hjälpa Dig med det mesta som berör affärsjuridik; allt från att bedöma affärsupplägg och granska avtal till att bistå vid juridiska tvister.

Juridisk hjälp i affärslivets alla skeden

Affärsjuridik är ett vitt begrepp som omfattar i princip alla slags juridiska frågor knutna till affärsverksamheter. Vi på Advokaterna hjälper våra klienter i början av deras verksamhet med juridisk bedömning av affärsupplägg och upprättande av avtal.

I detta tidiga skede är det oftast fråga om kompanjonavtal som reglerar aktieägarnas interna förhållanden, upprättande av bolagshandlingar, återförsäljaravtal, agentavtal eller andra samarbetsavtal. Längre fram i företagets utveckling hjälper vi klienterna i samband med köprättsliga frågor, ändring av befintliga samarbetsavtal, arbetsrättsliga bedömningar och uppkomna tvister.

Ditt stöd vid försäljning och förvärv

Ett annat viktigt område för oss är att biträda våra klienter i samband med förvärv och försäljning av aktier eller verksamheter. Sådana transaktioner innefattar ett flertal juridiska bedömningar som kräver rätt sakkunskap inom bland annat köprätt, arbetsrätt, immaterialrätt etc. Vid denna typ av transaktioner biträder vi våra klienter med så kallad due diligence, som är en metod för att samla in och analysera information om ett företag inför ett förvärv eller andra strategiska förändringar. Vi hjälper även till med förhandlingar mellan köpare och säljare samt upprättande och granskning av letter of intent (avsiktsförklaring mellan olika parter) och överlåtelseavtal m.m.

Vi utformar kompanjonavtal och aktieägaravtal

Det är viktigt att känna till att kompanjonavtal, eller så kallade aktieägaravtal, inte regleras i lag. I ett sådant avtal kan aktieägarna tillsammans med bolagsordningen reglera hur verksamheten skall bedrivas. Dessa handlingar reglerar även hur samarbetet kan avslutas genom exempelvis att någon eller några aktieägare ”köps ut”. Ett kompanjonavtal är ofta av stor betydelse för en minoritetsägare eftersom han eller hon i avtalet kan få ett starkare minoritetsskydd än vad aktiebolagslagen ger.

Beträffande handels- och kommanditbolag bildas dessa genom avtal mellan ägarna. Här finns en lagstiftning men denna ersätts eller kompletteras ofta med särskilda regler i ägarnas avtal om hur samarbete skall bedrivas och avslutas.

Rätt avtal vid försäljning av produkter

Återförsäljaravtal och agentavtal används när någon vill sälja sin produkt med hjälp av någon annan. Återförsäljaren säljer någon annans produkter i eget namn och för egen räkning, medan agenten verkar i huvudmannens namn och för dennes räkning. Därmed är dessa avtal till sin natur olika. Ett återförsäljaravtal innehåller vanligtvis regler om allmänna köpevillkor, garantier, metoder för ändringar av köpevillkor etc. samt hur ett samarbete skall upplösas. Agentförhållande regleras i lag, men dessa regler justeras eller kompletteras ofta i ett agentavtal.

Kompetent rådgivning vid komplexa transaktioner

Det finns en rad komplexa transaktioner där Du behöver kompetent juridisk rådgivning för att kunna ta rätt beslut. Det kan vara exempelvis förvärv och försäljning av aktier eller verksamheter, liksom överlåtelser av kommersiella fastigheter.

En sådan transaktion innebär oftast att en stor mängd information skall gås igenom och ett flertal beslut måste fattas. En del av de frågeställningar som dyker upp kan handla om vilka garantier som kan lämnas eller krävas beroende på om man säljer eller köper, vilka rättigheter till know-how som gäller eller varumärken som ingår i transaktionen. Dessutom är det vanligt att det uppstår frågor om personal.

För att Du som klient ska få heltäckande rådgivning i samband med transaktioner samarbetar vi med finansiella rådgivare. Dessa kan bland annat bedöma de skatterättsliga följderna av en transaktion.

När det handlar om finansiering och säkerhet

Vi bistår Dig även i frågor om finansiering och säkerhet och hjälper Dig att upprätta bland annat låneavtal, avbetalningskontrakt, pantförskrivningar, säkerhetsöverlåtelser och borgensförbindelser.

Vår ledstjärna är att hjälpa våra klienter att göra bättre affärer. Det innebär att vi som advokater gör både en juridisk och affärsmässig bedömning.

Vi jobbar med affärsjuridik